Round Marble Tray

  • White
  • 12" x 2"
  • $79.95