White Stoneware Pitcher

  • 9.5" 
  • 96oz
  • Stoneware
  • $29.95
  • $0.00