Farmhouse White Pitcher

  • 12 x 10.25 x 10.5

This quintessential white pitcher is classic farmhouse. Every kitchen needs a touch of farmhouse chic.

  • White