Plush White Stocking

  • Fuzzy 
  • White
  • 14"
  • $24.95