White Marble Pinstripe Frame - 4 x 6

  • 4 x 6 photo
  • Marble